مهتاب مرادی

 در اتریش

دوسال پیش که درخواست الحاق به همسر را به سفارت اتریش دادم با من تماس گرفتند که مدارکم را ببرم و با سختی مرخصی گرفتم رفتم زمانیکه بمن گفتند مدارکم ناقص است و میتوانم بروم و مجددن برگردم با اینکه خودشان گفته بودند وقت هست برای تحویل دوباره موقع بازگشت اجازه ندادند و خانومی که پشت بلندگو نشسته بود وقتی اصرار من را دید با دربان گفت این خانوم را بیرون بندازید اون آقا بازوی من را گرفت که من بلند گفتم دستت رو بمن نزن و خودم خارج شدم.
خاطره بسیار اذیت کننده و توهین آمیزی بود.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید