edris

 در ایتالیا

گرفتن ویزای کشورهای توریستی مثل اسپانیا،ایتالیا،آلمان و غیره، در ایران به طور کل کار بسیار دشوار و بدون قانون درستی است و از قبلترها با صف کشیدنهای طولانی از نیمه های شب انجام میشد که هنوز هم برای سفارت اسپانیا به همین شکل است که حداقل با گذاشتن وقت می توان به گرفتن وقت امید داشت.
ولی سفارت ایتالیا وقت گرفتن را منوط به استفاده از سایت سفارت کرده است که به طور قطع استفاده از آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد و فقط بصورت نمادین بوده است و برای گرفتن وقت سفارت حتما باید به بازار سیاه و کار چاق کنهایی مراجعه کنی که دستشان با داخل سفارت در یک کاسه است.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید