Reza

 در ایتالیا

من برادرم دو سال است كه ايتاليا زندگي ميكند
و من براي سفر اقدام مردم و در چند مرحله نتوانستم وقت بگيرم طوري كه قبل از ساعت تعيين شده سفارت براي تعيين وقت در عرض يك ثانيه وقت هاي يكماه پر ميشد
و اين نشان از دست داشتن سفارت در خريد وقت بود
سراخر با وجود قيمت هاي گزاف وقت ها و دست داشتن سفارت در آن نتوانستم سفر كنم و برادرم را ببينم.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید